GDPR

Nařízení GDPR představuje nejkomplexnější úpravu a regulaci práce s osobními údaji. Zavádí řadu nových pojmů a kategorií. Vedle tradičních údajů, které jsou obecně chápány jako osobní, sem patří i údaje technického rázu (IP adresa nebo cookies), a jako kategorie údajů hodné zvláštního zřetele definuje osobní údaje vypovídající o původu, politických názorech, náboženském či filozofickém vyznání, zdravotním stavu apod., genetické a biometrické údaje, osobní údaje dětí apod.

 

Co je GDPR?

Obecné nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v současné době stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.

Celý název předpisu je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zedne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

GDPR obecně reguluje zacházení s jakýmikoliv informacemi vztahujícími se k identifikované nebo identifikovatelné osobě. Stanovuje povinnosti pro správce i zpracovatele údajů (včetně povinnosti hlásit jakékoliv incidenty v oblasti práce s osobními daty a jejich ochrany), definuje podmínky, za kterých mohou být takové údaje zpracovávány, stanovuje pro jejich zpracování řadu pravidel a dává subjektům těchto informací řadu práv – včetně práva „být zapomenut“. Zavádí také roli pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO, Data Protection Officer).

Právě Teď! o.p.s. jakožto zpracovatel údajů (Správce) dle definice zákona je také povinen zpracovávat a zabezpečit zpracování údajů svých klientů a obchodních partnerů dle tohoto nařízení.

V žádném případě Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů tzv. Zpracovatelů, kteří nám komunikaci umožňují.

O svých údajích rozhodujete jen Vy

Vaše práva:

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce (Právě teď!,o.p.s.) zpracovává;
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování;
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na adrese info@prave-ted-ops.cz

 

Dokumenty ke stažení:

GDPR_SouhlasSeZpracovanim